NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2022: Somera sesio NASK-2022: Summer Session

Datoj Dates

La someraj kursoj revenos al William Peace University, en Raleigh, Norda Karolino de la 3-a ĝis la 9-a de Julio. (Lernantoj alvenos je la 3-a, foriros je la 9-a.) Kursoj okazos matene kaj posttagmeze de la 4-a ĝis 8-a de Julio.

The summer courses will return to William Peace University in Raleigh, from July 3rd–9th. (Students arrive on the 3rd, depart on the 9th.) Classes will run mornings and afternoons, July 4–8.

Instruistoj Instructors

Atentu, ke NASK ne ofertas kurson por komencantoj. Ĉiuj lecionoj estos en Esperanto. Lernantoj en la Post-Baza kurso devos fini enkondukan kurson antaŭ NASK, kaj havi la kapablon kompreni bazan, nefakan, parolan Esperanton.

Note that there is no beginners’ course. All courses will be taught in Esperanto. Participants in the Post-Beginner course will need to have completed an introductory course in Esperanto, and be able to understand basic, non-technical spoken Esperanto.

Karina Oliveira

Post-Baza kurso (A2/B1)

Post-Beginner Course (A2/B1)

Tiu ĉi kurso estas por tiuj kiuj jam lernis la bazon de la lingvo (per rimedoj kiel Duolingo aŭ Lernu, ekzemple). Dum la lecionoj vi povos uzi la lingvon en realaj konversaciaj situacioj, kaj per tio akiri pli da memfido por paroli pli flue kaj alkutimiĝi al ĝia uzado. Krom tio, ni ankaŭ priparolos gramatikajn temojn por ke ĉiuj havu pli bonan komprenon pri la ĝenerala strukturo de la lingvo, tiel ke estu kaj teorio kaj praktiko en la kurso.

La kurs-maksimumo estas 20 do registru frue!

This course is for those who have already learned the basics of the language (using Duolingo or Lernu, for example). During the class sessions you will be able to use the language in real conversational situations, which will help you gain more self-confidence in speaking fluently, and help you become familiar with how the language is actually used. In addition, we will also discuss grammar topics so everyone will have a better understanding of the general structure of the language. As such, the course will consist of both theory and practice.

The course limit is 20 so sign up early!

Hans Becklin

Meznivela kurso (B2)

Intermediate Course (B2)

Kiel fosi nian sulkon: Meznivela kurso pri literaturo.

Ĉu vi jam bone posedas Esperanton, sed ne scias kion fari per ĝi por evoluigi vian komprenon de ĝiaj subtilaĵoj? La meznivela kurso de Hanso Becklin estos al vi la perfekta solvo de tiu defio. La ĉefa temo estos la riĉa literaturo de Esperanto en ĝia plena ĝenra, forma, kaj tema diverseco – sed ankaŭ nelegantoj profitos de la kurso. Ni ne priparolos literaturon kiel fakuloj; male, ni vigle parolos, ludos, kantos, debatos, kaj verkos pri la konceptoj elterigitaj por plibonigi la propran produktadon de la lingvo kaj defii la lingvo-senton, kiu bezonas ion pli interesan ol bagateloj por pliboniĝi. Aldone, vi lernos kiel uzi la lingvon riĉe kaj suke, inspirite de niaj plej bonaj aŭtoroj kaj povos demandi al Hanso pri la plej tiklaj gramatikaj punktoj.

La kurs-maksimumo estas 20 do registru frue!

How to develop our language skills: An intermediate course about literature.

Do you already know Esperanto, but don’t know what to do with it to develop your understanding of its finer points? The intermediate course with Hans Becklin is a perfect solution for this challenge. The main topic will be the rich literature of Esperanto, in its full diversity of genres, forms, and themes-- but those of you who don’t normally read literature will also benefit. We won’t discuss literature as specialists; to the contrary, we’ll actively speak, play, sing, debate, and write about the concepts we uncover, to improve your productive skills in the language, and to challenge our developing language skills with something more complex than simple material in order to improve. In addition, you’ll learn how to use the language richly and expressively, inspired by our best authors, and of course you’ll be able to ask Hans any questions about difficult points of grammar.

The course limit is 20 so sign up early!

Tim Owen

Supera kurso

Advanced Course

Historio, histerio, mistero, kaj mistifiko: Vojaĝoj tra la dokumenta historio de Esperanto.

La supera kurso estos vasta kaj tre diversa esplorado pri la dokumenta kaj movada historio de Esperanto. Foje ne estos hezito diri ke “la Imperiestro ne surhavas vestojn.” Partoprenantoj engaĝiĝos pri diversaj temoj kaj tekstoj, kaj havos la okazon mallonge prezenti interesajn anekdotojn, materialojn, spertojn, faktojn (aŭ malfaktojn) al siaj kunkursanoj.

History, hysteria, mystery, and mystification: Travels through the history and literature of Esperanto.

The advanced course will be a broad and diverse exploration of the documentary history of Esperanto and its “movement.” Occasionally there will be no hesitation in saying “The Emperor Has no Clothes.” Participants will engage with various topics and texts, and will have the opportunity to make short presentations to the group about interesting anecdotes, materials, experiences, and facts (or non-facts).

Kotizoj Fees

Frua registriĝo: antaŭ la 1-a de Marto Early registration: before March 1

Kun ĉambro ĉe la universitato:
 • Dividita ĉambro: USD 449
 • Privata ĉambro: USD 629
 • Kun manĝoj: aldonu USD 50
Sen ĉambro ĉe la universitato (por lokanoj):
 • Sen tagmanĝoj: USD 200
 • Kun tagmanĝoj: aldonu USD 50
With lodging:
 • Shared room: USD 449
 • Single room: USD 629
 • With meals: add USD 50
Without lodging:
 • Without lunches: USD 200
 • With lunches: add USD 50

Malfrua registriĝo: 1 Mar – 10 Jun Late registration: Mar 1 — Jun 10

Eblos registriĝi ĝis la 10-a de Junio, sed ekde la unua de Marto, prezoj altiĝas je USD 50. Registriĝu frue!

The registration period lasts until June 10th, but starting March 1st, prices will rise by USD 50. Register early!

Stipendioj Scholarships

Stipendia helpo haveblas por plentempaj lernantoj. Sendu demandojn al la administranto. (Se vi planas peti stipendion, plenigu la subajn formularojn nun, kaj revenu al tiu ĉi paĝo por pagi kiam vi ricevos konfirmon de la administranto pri via stipendio.)

Scholarships are available for full-time students. Send questions to the NASK administrator. (If you plan on applying for aid, fill out the forms below now, and return later to pay once you've received confirmation of your scholarship from the course administrator.

Registriĝo Registration

 1. Plenigu la jenan formularon.
 2. Subskribu la interkonsenton pri KOVIM-19 laŭ postulo de la universitato.
 3. Pagu la kotizon (sube).
 1. Fill out this registration form.
 2. Sign the COVID-19 waiver, as required by the university.
 3. Submit payment (below).

Pago Payment

Poŝte:
Subskribu ĉekon al ESF-NASK kaj sendu al: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Sendu ankaŭ retmesaĝon al chuck.mays@esperantic.org por sciigi, ke vi pagis per ĉeko.
Per Paypal / Kreditkarto:

(PayPal postulas tantiemon de 4%. Do estos granda helpo por ni, se vi aldonos 4% al vi pago!)

By mail:
Make out a check to ESF-NASK and send it to: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Send email to chuck.mays@esperantic.org to let us know that you've paid by check.
By Paypal:

(PayPal charges fees of 4%. So it would be a big help to us if you could add 4% to your payment!)

NASK-administranto NASK Administrator

Pri ĉio, kio temas pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, vi povas kontakti s-inon Ellen Eddy, la administranton de NASK:

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact Ms. Ellen Eddy, the NASK administrator:

Retpoŝte By e-mail
eddyellen at aol dot c o m
Paperpoŝte By postal mail
Ellen M. Eddy
11736 Scott Creek Drive SW
Olympia, WA 98512
USA
Telefone By telephone
360-754-4563 (aŭ en Esperanto aŭ en la anglaboth Esperanto and English spoken)
© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m