NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK 2018: detaloj NASK 2018: details

Datoj Dates

En 2018 NASK okazos denove ĉe William Peace University, en Raleigh, Norda Karolino. La datoj estas de la 3-a de Julio (alveno de lernantoj), ĝis la 12-a de Julio (foriro). Lecionoj okazos de la 4-a ĝis la 11-a de Julio.

In 2018 NASK meets again at William Peace University in Raleigh, North Carolina. The dates are from July 3rd (arrival of students) to July 12th (departure). Classes will be held from July 4th to 11th.

Kotizoj Fees

La kosto por la plena NASK-programo (8 tagoj) estas USD $770 se oni aliĝas antaŭ la 1-a de Marto. Poste, la kosto fariĝos USD $820.

Partoprenantoj loĝos en du-personaj ĉambroj kaj ricevos manĝojn en la universitata manĝejo. Por loĝi sole, aldonu USD $250. Lokanoj kiuj ne bezonas loĝejon rajtas pagi nur la kurskotizon kun tagmanĝo (USD $420) aŭ sen tagmanĝo (USD $350). Post la 1-a de Marto, la prezoj altiĝos je USD $50.

Stipendia helpo haveblas por plentempaj studentoj kaj instruistoj, kaj ankaŭ loĝantoj en latinamerikaj landoj. Sendu demandojn al la administranto.

The cost for the full NASK program (8 days) is USD $770 if you sign up before March 1st. Afterwards, the price will be USD $820.

Participants stay in two-person dorm rooms and receive meals in the university cafeteria. For a single room, add USD $250 for the full program. Local residents not needing housing have the option of course fee only with lunch (USD $420), or course fee only with no lunch (USD $350). After the 1st of March, the prices rise by USD $50.

Scholarships are available for full-time students, instructors, as well as applicants from Latin America. Send questions to the NASK administrator.

Instruistoj Instructors

Ĉiun jaron oni petas al famaj instruistoj kaj movadanoj el Esperantujo instrui ĉe NASK, kaj plaĉas al ni havi elstaran teamon denove:

Each year we ask famous instructors and Esperantists from around the world to come teach at NASK, and we are pleased to have an outstanding team once again:

Anna Lowenstein

Instruisto, faka kurso pri literaturo kaj lingvo

Instructor, Advanced course in language and literature

Anna naskiĝis en Britujo en 1951. Ŝi laboris en la Centra Oficejo de UEA 1977-1981, kaj tiutempe ŝi fondis kaj ekredaktis la feminisman revuon Sekso kaj egaleco. Poste ŝi fariĝis redaktoro de la facila parto de Kontakto (kaj krome verkinto de la listo de 1000 morfemoj uzataj en la facila parto).

Anna verkis du historiajn romanojn: La Ŝtona Urbo (1999) kaj Morto de artisto (2008). Sed krome ŝi okupiĝas pri instruado per rekta metodo, kaj mem kreas kursomaterialojn por projekciado. Dum kvin jaroj (2007-2012) ŝi gvidis kurson por progresintoj en la virtuala mondo Dua Vivo. Ŝi verkis la rakonton La teorio Nakamura sur kiu baziĝas la nova kurso de lernu.net, kaj kiel direktoro de la Sekcio de la Akademio pri kontrolado de lerniloj ŝi ankaŭ kunlaboras kun la respondeculoj de la kursoj en Duolingo.

Ŝi loĝis en Italujo de 1981 ĝis 2015, sed nun revenis al Britujo, kune kun sia edzo Renato Corsetti.

Anna was born in Britain in 1951. She worked in the Central Office of UEA from 1977-1981, and during that time founded and edited the feminist journal Sekso kaj egaleco. Later she became editor of the section for beginners texts in the magazine Kontakto (and also creator of the list of 1000 morphemes used in that section).

Anna is author of two historical novels: La Ŝtona Urbo (1999) and Morto de artisto (2008). She also devotes time to teaching using the direct method, and she creates her own course materials for overhead projection. For five years (2007-2012) she led a course for advanced students in the virtual world Second Life. She authored the story La teorio Nakamura which forms the basis of the new course material at lernu.net, and as Director for the Esperanto Academy's section for evaluation of teaching materials, she also works with the creators of the Esperanto courses in Duolingo.

Anna lived in Italy from 1981 to 2015, but has now returned to Britain, where she lives with her husband, Renato Corsetti.

José Antonio Vergara

Instruisto, faka kurso pri movado, kulturo kaj lingvo

Instructor, advanced course in the culture and history of the Esperanto movement

José Antonio estas kuracisto specialiĝinta pri publika sano, kaj laboras kiel epidemiologia ŝtatfakulo. Krome li instruas en loka universitato en Puerto Montt, Ĉilio. Li interesiĝas i.a. pri evolua biologio, antropologio, konserva ekologio kaj historio de la scienco.

Eksestrarano (2007-2010; 2013-2016) kaj B-komitatano de UEA; prezidinto de Internacia Scienca Asocio Esperanta (ISAE). Ofta kontribuanto al movadaj debatoj, li lanĉis la nocion “plivastismo” por priskribi la spontanean, komunprudentan sintenon de nunaj esperantuloj. Li prelegis sesfoje en IKU kaj jam unufoje instruis en NASK antaŭe (Raleigh 2013).

José Antonio is a physician specializing in public health, and he works as an epidemiological specialist for the Chilean Ministry of Health. In addition he teaches in a local university in Puerto Montt, Chile. His interests are evolutionary biology, anthropology, conservation ecology and the history of science.

Former board member (2007-2010) and member of Committee B of UEA. Former president of the Internacia Scienca Asocio Esperanta (ISAE). A frequent contributor to debates in the Esperanto movement, he launched the idea of “plivastismo” to describe the spontaneous, common-sense attitude of modern Esperantists. He has lectured six times at the Internacia Kongresa Universitato (IKU) and has taught at NASK once before (Raleigh 2013).

Katalin Kováts

Instruisto, kurso por progresantoj

Instructor, intermediate course

Katalin naskiĝis en 1957 en Hungarujo. Ŝi nun loĝas en Nederlando, en esperantlingva familio.

Katalin estas filologo, diplomita ĉe la universitato ELTE (Budapeŝto-Hungario) kiel lingvoinstruisto pri Esperanto, krome pri la itala kaj rusa lingvoj. Ŝi doktoriĝis pri propedeŭtika valoro de Esperanto kaj gvidis pli ol ducent kursojn kaj trejnseminariojn en diversaj partoj de la mondo, inter aliaj kvinfoje en Usono dum SFSU kaj NASK. De 16 jaroj ŝi estis regula kursgvidanto dum la Universalaj Kongresoj. Katalin estas aŭtoro (ankaŭ sub la nomo K. Smidéliusz) de kelkaj lerniloj kaj libroj. El inter ili la plej furora estas Poŝamiko. Ŝi kreis kaj gvidas retan trejnadon por instruantoj de Esperanto RITE kaj instruas ankaŭ en Poznan ĉe la Interlingvstikaj Studoj. Ŝi estas kreinto kaj redaktoro de edukado.net, kie ŝi helpas instruantojn de Esperanto dise en la mondo. De naŭ jaroj ŝi organizas ankaŭ la KER-ekzamenojn de UEA. Nuntempe tre popularas ŝia kultura, lingva kaj movadhistoria reta ludo, RISKO. Katalin antaŭ nelonge lanĉis la projekton EKPAROLU!, kie komencintoj povas senpage babili kaj lerni kun spertaj esperantistoj.

Dum la kurso ŝi planas multe paroligi la kursanojn, kaj igi ilin je kreiva laboro en kaj pri Esperanto. Neniu eskapos ŝian ĝentilan turmentadon pro misuzo de akuzativo. :-)

Katalin was born in 1957 in Hungary. She now lives in the Netherlands with her Esperanto-speaking family.

Katalin has a doctorate in Philology from Eötvös Loránd University (ELTE) in Budapest as a teacher of Esperanto, Italian and Russian. Her studies concerned the propaedeutic value of Esperanto and she has led over 200 courses and training seminars throughout the world, including five in the United States at NASK. For 16 years she has regularly led courses during the UEA World Congresses. Katalin is an author (also under the name K. Smidéliusz) of several books and teaching aids. Among these the most popular is Poŝamiko. She created and leads online instructor training at RITE, and teaches Interlinguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. She is the creator and editor of the website edukado.net, where she helps train Esperanto teachers across the globe. For nine years she has also organized the CEFR exams for UEA. Her cultural, linguistic, and historical online game RISKO is currently very popular. A recent project just launched is EKPAROLU!, where post-beginners of Esperanto can chat and learn from experienced speakers for free.

Katalin plans to give her students at NASK lots to talk about in class, spurring them to creative work in and about Esperanto. No one will escape her (gentle) teasing for misuse of the accusative case. :-)

Thomas Alexander

Instructor, beginner course

Instruisto, baza kurso (por komencantoj)

Tomaso lernis Esperanton en 1997 kune kun sia edzino Dana. Jam en 1998, li komencis instrui en la dek-leciona retpoŝta kurso kaj alkutimiĝis al la demandoj de novaj lernantoj. En 1999 kiam Tomaso kaj Dana decidis uzi Esperanton kiel familian lingvon, Tomaso decidis ke necesas ellerni Esperanton kaj dediĉis sin al pluraj jaroj de serioza lernado de la lingvo.

Tomaso estas aktiva Esperantisto, multe vojaĝis per Pasporta Servo, estis estrarano de ELNA (nun Esperanto-USA), partoprenis en kelkaj Unversalaj Kongresoj kaj multaj REF-oj (Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj). Ekde 2008 li organizas la Aŭtunan Renkontiĝon de Esperanto (ARE), kiu mem okazas jam de 1994. Dum kelkaj jaroj Tomaso regule kontribuis muzikon, skeĉojn, kaj amuzaĵojn (kelkaj diris "stultaĵojn") al Radio Verda.

Tomaso kreis la YouTube-an kanalon Esperanto Variety Show por servi, informi, kaj regali la novajn lernantojn de Esperanto. Unu populara afero de la kanalo estas la kurso "Lernu kun Logano". Tomaso estas konata kiel "Salivanto" en la Esperanto-forumo de Duolingo, kie li respondis pli ol du mil demandoj de komencantoj. Krom Esperanton, Tomaso instruas la anglan al turistoj kaj novaj enloĝantoj en sia urbo kaj ĉirkaŭ la mondo per Skajpo. Tomaso instruis en la post-baza kurso de NASK en 2017, kaj daŭre instruas kelkajn horojn en semajno per Skajpo.

Thomas learned Esperanto in 1997 together with his wife Dana. In 1998 he'd already begun teaching in the ten-lesson email course and had grown accustomed to answering questions from new students. In 1999 when Thomas and Dana decided to use Esperanto as their home language, Thomas decided that he needed to learn Esperanto more deeply and dedicated himself to several years of serious language study.

Thomas is an active Esperantist, has traveled widely via the Pasporta Servo, was a board member of ELNA (now Esperanto-USA), and participated in several World Congresses and many gatherings of REF (Gathering of Esperanto-speaking Families). Since 2008 he has organized ARE, the Autumn Esperanto Gathering, which has been taking place since 1994. For several years Thomas has regularly contributed music, skits, and various comedy bits (some would call them “buffoonery”) to Radio Verda.

Thomas created the YouTube channel Esperanto Variety Show to serve, inform, and entertain new students of Esperanto. One popular aspect of the channel is the course “Learn with Logan”. Thomas is known as “Salivanto” in the Esperanto forum of Duolingo, where he has answered over two thousand questions from beginners. Besides Esperanto, Thomas teaches English to tourists and new immigrants — both in his home city and around the world via Skype. Thomas was an instructor in the NASK post-beginner course in 2017, and he continues to teach several hours each week via Skype.

Renato Corsetti

Guest Lecturer

Gast-Preleganto

Renato estas aganto por Esperanto je pluraj niveloj, loka, landa, monda. Li estis prezidanto de TEJO kaj UEA kaj havis multajn aliajn funkciojn. Profesie li instruis psiĥolingvistikon en la universitato de Romo "La Sapienza". Li alvenis al Esperanto pro intereso pri lingvoj kaj restis pro la socia-politika potencialo de nia lingvo kiel ilo por plibonigi la mondon. Li verkis abunde pri Esperanto kaj lingvaj homaj rajtoj. Tute aparta intereso-kampo estis la denaska akirado de Esperanto, kiu kunigis lian profesian fakon kaj liajn spertojn eduki infanojn en Esperanto de la naskiĝo.

Lastatempe li gvidas la komisionon de UEA pri agado en la landoj de Meza Oriento kaj Norda Afriko. Tiu komisiono provas disvastigi Esperanton en parto de la mondo, kiu estas la plej malfacila por nia lingvo. Krome li prelegas pri la Esperanto-movado kaj la Esperanto-kulturo en simpozioj kaj kunvenoj en pluraj landoj.

Renato is an activist for Esperanto at the local, national, and global levels. In addition to having many other roles, he was President of TEJO and UEA. Professionally he teaches psycholinguistics at Sapienza University in Rome. Having first come to Esperanto due to an interest in languages, he remained because of the language's socio-political potential as a tool for bettering the world. He has written liberally about Esperanto and linguistic human rights. A completely different field of interest is language acquisition among native Esperanto speakers, which unites his professional studies with his experiences raising children from birth in Esperanto.

Recently he led the UEA committee on activism in the Middle East and North Africa. The committee attempts to advance Esperanto in a part of the world where the language has had difficulty spreading. In addition, he lectures on the Esperanto movement and Esperanto culture in various symposia and conventions around the world.

Brian Harmon

Helpinstruisto

Assistant instructor

Ĉe NASK li redaktas la ĵurnalon La NASKa Fasko kaj gvidas eksterkursajn programojn.

Brian edits the course newspaper La NASKa Fasko and leads the extracurricular programs.

Loĝejo kaj manĝoj Room and board

Partoprenantoj dividos kvar-homajn ĉambrarojn (ĉiu ĉambraro havas du dormoĉambrojn kaj necesejon) en klimatizita loĝejo. Al ĉiu gasto oni provizos litotukojn, litkovrilon, kapkusenon, bantukojn, kaj sapon. Ni rekomendas ke oni kunportu etan lampon por legi, vekhorloĝon, pli pezan litkovrilon, se vi preferas, kaj vestarkojn. En la loĝejo estas tri komfortaj salonoj, ĉiu kun televidilo kaj foteloj. Ankaŭ troviĝas du kuirejoj, ĉiu kun fridujo kaj mikroonda forno, kaj senpagaj lavmaŝinoj/sekigiloj por vestaĵoj.

Senpaga vifio (sendrata aliro al Interreto) haveblas tra la kampuso. La manĝejo estas piede nur unu-du minutojn for, kaj la kuiristo provizas diversajn bongustajn pladojn el kiuj oni povas elekti. Tra la kampuso troviĝas ankaŭ vendmaŝinoj kiuj akceptas kontantan monon, de kiuj oni povas aĉeti diversspecajn manĝetaĵojn kaj trinkaĵojn.

Students will share four-person suites with a shared restroom and two bedrooms in an air-conditioned residence. A linen package will be provided to all guests which includes bed linens, blanket, pillow, towels, washcloths and soap. It is recommended that guests bring comfort items such as a small reading lamp, alarm clock, heavier blanket or quilt, if desired, and clothes hangers. The residence hall contains a comfortable lounge on each floor with television and upholstered seating, and two kitchens with refrigerator and microwave are available. The residence hall is also equipped with complimentary laundry facilities.

Complimentary access to the Internet is available via the University’s wireless guest network throughout campus. The dining hall is a pleasant one-minute walk from the residence hall and classroom building, and the caterer serves a variety of options from which to choose. Coin-operated vending machines located around campus offer a variety of snacks and beverages.

Pri la Universitato William Peace About William Peace University

Kiam ĝi estis fondita en la jaro 1857, oni nomis la lernejon Peace Institute honore al William Peace, komercisto kaj presbitero el Raleigh, kiu donacis monon kaj terenon por helpi fondi la lernejon.

La Enlanda Milito interrompis konstruadon de la Ĉefa Konstruaĵo kiam la Konfederacio uzis ĝin kiel malsanulejon por vunditaj soldatoj. Post la milito, la federacia registaro uzis la konstruaĵon kiel ŝtatan ĉefsidejon de la Freedmen’s Bureau (“buroo de liberigitoj”), kiu helpis al ekssklavoj starigi novajn vivojn.

Peace Institute malfermiĝis en 1872 kun programoj por kaj geknaboj kaj junulinoj. En la 1980-aj jaroj, Peace College jam fariĝis subkolegio por virinoj, kaj en 1996 ĝi fariĝis kvar-jara bakalaŭra kolegio. En 2011 ĝi fariĝis institucio por ambaŭ seksoj, kaj oni re-nomis ĝin William Peace University.

Founded in 1857, the school was named Peace Institute in honor of William Peace, a Raleigh businessman and church elder who pledged money and land to help establish it.

The Civil War interrupted construction of the university Main Building when it was used by the Confederacy as a military hospital. During Reconstruction the Federal government used the building as the North Carolina headquarters for the Freedmen’s Bureau, which helped former slaves establish new lives.

Peace Institute opened in 1872 with programs for both children and young women. By the 1980s Peace College had become a junior college for women, and in 1996 it became a four-year college granting baccalaureate degrees. In 2011, the institution became coeducational and was renamed William Peace University.

© 2017 NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m