NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK 2020: detaloj NASK 2020: details

Aŭtuna kursaro Fall courses

Datoj Dates

Kursoj okazos de 28 Septembro ĝis 2 Oktobro kaj de 5 – 9 Oktobro. La horoj estos 19:30 – 21:00 en la Orienta Somera Horzono (US Eastern Daylight Time).

Courses will run from September 28th to October 2nd and from October 5th – 9th. The sessions will be from 7:30 – 9:00 pm US Eastern Daylight Time.

Kotizoj Fees

USD 75.00

Stipendia helpo haveblas. Sendu demandojn al la administranto.

USD 75.00

Scholarships are available. Send questions to the NASK administrator.

Instruistoj Instructors

Tim Morley

B2-babiliga kurso

B2 conversation course

Mia kurso celas lernantojn, kiuj jam atingis proksimume B2-nivelon, kaj kiuj ĉefe volas multe ekzerci sian lingvan kapablon. Ni faros iom da gramatiko kaj kelkajn vortostokajn ekzercojn, sed ĉefe temos pri aktivigo de jamaj scioj per aŭskultado kaj parolado, kaj iom da legado kaj skribado. Mi bezonos vian aktivan partoprenon por kune krei amikeman, subteneman etoson en la klaso. Ĝis tiam!

My course will target learners who are at approximately the B2 level, and who primarily want to work on their language ability. We’ll do some grammar and vocabulary work, but most of the time will be spent on active usage of already acquired knowledge through listening and speaking, with some reading and writing. I’ll need your active participation to create together a friendly, supportive atmosphere in the class.

José Antonio Vergara

La fenomeno Esperanto: Kiun/kian mondon ni eniris?

The phenomenon of Esperanto: What Kind of World Did We Enter?

Each of us for some reason decided to learn Esperanto. What justifies our respective steps toward this goal? Esperanto is in fact a language, but is it only a language?

Here’s my invitation: the more you’re progressing towards full competence in Esperanto (C1/C2 level for this course), the more value there is in learning together about the characteristics and historical aims of the diverse multidimensional initiative that we joined

Ĉiu el ni ial decidis lerni Esperanton. Kio pravigas niajn respektivajn paŝojn al tiu celo? Ĝi ja estas lingvo, sed ĉu nur tio?

Jen invito: ju pli vi progresas survoje al altnivela regado (C1/C2 por tiu ĉi kurso), des pli indus kunlerni pri la trajtoj kaj historia itinero de la pluraspekta iniciato kolektiva al kiu ni aliĝis.


Somera kursaro Summer courses

Datoj Dates

Pro la pandemio, en 2020 NASK okazos rete per la senpaga telekunsida aplikaĵo Zoom. Kursoj okazos de 29 Junio ĝis 3 Julio kaj de 6 – 10 Julio. La horoj estos 19:30 – 21:00 en la Orienta Somera Horzono (US Eastern Daylight Time).

Because of the pandemic, NASK 2020 will take place online via the free video conferencing application Zoom. Courses will run from June 29th to July 3rd and from July 6 – 10. The sessions will be from 7:30 – 9:00 pm US Eastern Daylight Time.

Kotizoj Fees

USD 75.00 por 15 horoj da instruado.

Stipendia helpo haveblas. Sendu demandojn al la administranto.

USD 75.00 for 15 hours of instruction.

Scholarships are available. Send questions to the NASK administrator.

Instruistoj Instructors

Duncan Charters

Supera Kurso

Advanced Course

En la supera kurso ni studos la disvolviĝon de Esperanto kiel lingvosciencan kaj socian fenomenon. Kial kaj kiel D-ro Zamenhof decidiĝis pri la ideo kaj formo de Esperanto? Kiajn problemojn alfrontis la evoluanta lingvo kaj movado? Kion celis reformprojektoj, kaj pro kio okazis la “Ido-krizo”? Kial ekde la komenco ekzistis ideologiaj konfliktoj pri la lingvo, ĝia uzo, kaj ĝiaj celoj? Kian rolon ludis literaturo en la historio de la lingvo? Kio estas la aktuala stato de la lingvo? La kurso havos ne nur prelegan formon, ĉar en ĉiu sesio grupoj kunvenos en apartaj virtualaj “ĉambroj” por diskuti kernajn demandojn, kiujn prezentis la instruisto, kaj poste ili raportos al la tuta klaso.

In the advanced course we will study the development of Esperanto as a linguistic and social phenomenon. Why and how did Dr. Zamenhof arrive at the idea and form of Esperanto? What problems did the evolving language and movement face? What were reform projects aimed at and how did the “Ido crisis” come about? Why from the beginning have there always been ideological tensions around the language, its use, and its goals? What role has literature played in the history of the language? What is Esperanto's current situation? The course will not be only in lecture format, since in each session small groups in breakout rooms will discuss key questions and debating points presented by the teacher, for later reporting to the full class.

Thomas Alexander

Meznivela Kurso

Intermediate Course

Go deeper with Esperanto. Through spoken and written presentations, gain knowledge and confidence. Activities will include large and small group interaction, and opportunities for additional exercises outside of class. Participants will be expected to have a general understanding of Esperanto grammar, but we will be reviewing some of the more troublesome or misunderstood aspects—and covering questions and concerns as they come up. We will also dive into some important aspects of Esperanto literature that all "literate Esperantists" should be familiar with, as well as focusing on communication skills in common situations where Esperanto is spoken.

Pliprofundigu vian scion de Esperanto. Per parolataj kaj skribataj prezentoj, akiru scion kaj memfidon. Aktivaĵoj inkluzivos grandajn kaj malgrandajn grup-interagojn, kaj oportunojn por pli da ekzercoj ekster la kurso. Partoprenantoj devus havi ĝeneralan scion pri la Esperanto-gramatiko, sed ni resumos kelkajn pli malfacilajn aŭ miskomprenatajn aspektojn – kaj ni traktos demandojn kaj koncernojn kiam ili aperos. Ni ankaŭ esploros kelkajn gravajn aspektojn de la Esperanto-literaturo kiujn ĉiuj "kleraj esperantistoj" devus koni, kaj ni okupiĝos pri komunik-kapabloj en kutimaj situacioj kie oni parolas Esperanton.

Hans Becklin

Post-baza kurso

Post-beginner course

Kio estas “post-baza” kurso? Post-baza kurso estas por ĉiu lernanto kiu jam finis bazan kurson kiel DuolingoLernu! Praktike, post-baza kurso helpos al vi ekuzi Esperanton, aŭ uzi ĝin pli sendepende kaj atingi viajn proprajn celojn pri lingvolernado. En la kurso de Hanso vi atingos novan nivelon en Esperanto per pli profunda kompreno de la gramatiko, kaj per novaj, pli intensaj spertoj en legado, parolado, kaj aŭskultado. Bonŝance, la energi-plena instruado de Hanso helpos vin progresi sen enuo – li utiligos rakontojn, kantojn, ludojn, kaj ekzercojn por instrui la lingvon kaj doni al vi vivan bildon de la bunta Esperanto-komunumo.

What's a “post-beginner” course? A post-beginner course is for every Esperanto-learner who has already finished a basic course like Duolingo or Lernu! In practice, a post-beginner course will help you jump in to Esperanto, or begin to use the language more independently and to attain your own language learning goals. In Hans's course you will reach a new level of Esperanto through a deeper understanding of its grammar and new and more intensive experiences in reading, speaking, and listening. Fortunately, Hans's energy-filled teaching will help you progress without boredom–he uses stories, songs, games, and exercises to teach the language and give you a real experience of the colorful Esperanto community.

© 2017 NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m