NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2023: Someraj kursoj

Julio (ĉeestaj)

NASK-2023: Summer Courses

July (in-person)

Datoj Dates

La someraj kursoj revenos al William Peace University, en Raleigh, Norda Karolino de la 3-a ĝis la 7-a de Julio. (Lernantoj alvenos je la 2-a kaj foriros je la 8-a, krom tiuj, kiuj restos por la Landa Kongreso de E-USA.)

The summer courses will return to William Peace University in Raleigh, from July 3rd–7th. (Students will arrive on the 2nd and depart on the 8th, except for those staying for the National Convention of E-USA.)

Kursoj Courses

Atentu, ke NASK ne ofertas kurson por komencantoj. Ĉiuj lecionoj estos en Esperanto. Lernantoj en la Post-Baza kurso devos fini enkondukan kurson antaŭ NASK, kaj havi la kapablon kompreni bazan, nefakan, parolan Esperanton.

Note that there is no beginners’ course. All courses will be taught in Esperanto. Participants in the Post-Beginner course will need to have completed an introductory course in Esperanto, and be able to understand basic, non-technical spoken Esperanto.

Post-Baza kurso (A2/B1): “Ni Progresu!”

Post-Beginner Course (A2/B1): “Let’s Move Forward!”

Brian Harmon

Post la unua lernado de Esperanto–ĉu per Duolingo, Lernu, lernolibro, aŭ io alia–kiel oni elpaŝu por vere uzi Esperanton kaj interagi kun aliaj homoj en Esperanto? Jen la celo de tiu ĉi kurso. Ni atendas, ke partoprenantoj povas fari simplajn demandojn en Esperanto, kompreni simplan informon en Esperanto, kaj estas pretaj eliri el la “komfort-zono”. Sed tamen, ni ne hezitos klarigi en la angla (aŭ alia lingvo) laŭ bezono. Konsciu, ke tiu ĉi kurso NE estas baza, unua kurso por komencantoj.

After first learning Esperanto—with Duolingo, Lernu, a textbook, or some other way—how do you take the next step to really use the language and start interacting with other people in Esperanto? That’s the goal of this course. We expect that participants can ask simple questions in Esperanto, understand simple information in Esperanto, and will be ready to step outside their “comfort zone”. However, we will clarify questions in English (or other languages) if needed. Just be aware that this course isn’t a basic first course for beginners.

Meznivela kurso (B2): “Parolu, verku, lernu … kaj amuziĝu per Esperanto”

Intermediate Course (B2): “Speak, Write, Learn … and Have Fun in Esperanto”

Rafa Nogueras

La celo de la kurso estas instigi la studantojn paroli, verki, kaj aktive uzi la lingvon pere de ludoj kaj amuzaj aktivaĵoj. La kurso estas ĉefe por homoj kiuj jam kapablas sufiĉe bone kompreni la lingvon, sed volas pli da okazoj por uzi ĝin.

The goal of this course is to encourage participants to speak, do original writing, and actively use Esperanto with games, exercises, and enjoyable activities. The course is for people who already have a good understanding of Esperanto, but are looking for ways to actually use the language.

Supera kurso: “Perspektivoj pri Esperanto”

Advanced Course: “Perspectives on Esperanto”

Duncan Charters

Kiujn instrumentojn mi bezonas por daŭre plibonigi mian scion kaj uzon de la lingvo? Kial tiucele kaj por mia persona progreso mi legu Esperantan literaturon? Ĉu mi povas aspiri redakti, verki artikolon, mikronovelon? Kiel mi povas minimumigi erarojn en mia parola kaj skriba uzo de la lingvo? Ĉu helpos nova perspektivo pri la fonetiko, gramatiko kaj stilo de Esperanto? La ĉi-jara supera kurso invitas vin aktive kaj kunlabore esplori kaj respondi tiajn kernajn demandojn!

What tools do I need to keep improving my knowledge and use of the language? Why should I read Esperanto literature for my personal progress? Can I hope to edit materials, write articles, or be the author of a “micro-novel”? How can I minimize errors in my spoken and written Esperanto? Can a new look at phonetics, grammar, and style in Esperanto help me? This year’s Advanced Level course invites you to actively engage in looking at and answering these key questions!

Kotizoj Fees

Kun ĉambro ĉe la universitato:
  • Dividita ĉambro: USD 490
  • Privata ĉambro: USD 610
  • Kun manĝoj: aldonu USD 100
Sen ĉambro ĉe la universitato (por lokanoj):
  • Sen tagmanĝoj: USD 250
  • Kun tagmanĝoj: aldonu USD 50
With lodging:
  • Shared room: USD 490
  • Single room: USD 610
  • With meals: add USD 100
Without lodging:
  • Without lunches: USD 250
  • With lunches: add USD 50

Stipendioj Scholarships

Stipendia helpo haveblas. Sendu demandojn al la administranto. (Se vi planas peti stipendion, plenigu la subajn formularojn nun, kaj revenu al tiu ĉi paĝo por pagi kiam vi ricevos konfirmon de la administranto pri via stipendio.)

Scholarships are available. Send questions to the NASK administrator. (If you plan on applying for aid, fill out the forms below now, and return later to pay once you've received confirmation of your scholarship from the course administrator.

Registriĝo Registration

Plenigu la jenan formularon.

Fill out this registration form.

Pago Payment

Per poŝto:
Subskribu ĉekon en usonaj dolaroj al ESF-NASK kaj sendu al: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Sendu ankaŭ retmesaĝon al chuck.mays@esperantic.org por sciigi, ke vi pagis per ĉeko.
Aŭ, vi povas pagi per kreditkarto.
By mail:
Make out a check in US Dollars to ESF-NASK and send it to: Esperantic Studies Foundation, 638 Greenwood Circle, Cary, NC 27511 USA. Also send email to chuck.mays@esperantic.org to let us know that you've paid by check.
Or, you can pay by credit card.

NASK-administranto NASK Administrator

Por ĉiuj demandoj pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, bv. kontakti la administranton ĉe nask at esperantic dot org.

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact the NASK administrator at nask at esperantic dot org.

KOVIM-politiko COVID Policy

Please see the University’s campus COVID-19 policy.

Bonvolu legi la KOVIM-19-politikon de la universitato.

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m