NASK

La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto The North American Summer Esperanto Institute

http://nask.esperantic.org

NASK-2024: Someraj kursoj

Julio (ĉeestaj)

NASK-2024: Summer Courses

July (in-person)

Datoj Dates

La someraj kursoj revenos al William Peace University, en Raleigh, Norda Karolino de la 1-a ĝis la 5-a de Julio. (Lernantoj alvenos la 30-an de Junio kaj foriros la 6-an de Julio.)

The summer courses will return to William Peace University in Raleigh, from July 1st–5th. (Students will arrive on June 30th and depart on the July 6th.)

Kursoj Courses

GRAVE: Dum NASK, ĉio okazas en Esperanto. Dum la manĝoj, ni babilas en Esperanto. En la gufujo, homoj ŝercas Esperante. En apudaj kafejoj, la kelneroj demandas al NASK-anoj: "Kiun lingvon vi parolas?" Kaj la lecionoj, inkluzive de komplikaj gramatikaj klarigoj, okazos pere de Esperanto.

Iu, kiu finis nuur bazan kurson (kiel Duolingon, Lernu! aŭ Complete Esperanto) eble ne estas preta por NASK, krom se tiu havas grandan sperton pri lingvolernado. Tial, NASK ofertas retan pretigan kurson - kiu helpos al vi gliti rekte en la meznivelan kurson.

Se vi ankoraŭ ne estas preta por NASK, ne malesperu! Aliĝu al la Meznivela kurso hodiaŭ, kaj vi ricevos la retan, pretigan kurson sen kroma kosto. Se vi partoprenos tion, vi havas multe pli grandan ŝancon sukcesi dum NASK.

IMPORTANT: At NASK, everything is in Esperanto. During the meals, we speak Esperanto. In the gufujo, people tell each other jokes in Esperanto. When we're at the nearby coffee shops, the baristas ask us: "What language are you speaking?" And the lessons, including complex grammatical explanations, happen in Esperanto.

Someone who's finished only a basic-level course (like Duolingo, Lernu! or Complete Esperanto) might not yet be ready for NASK, unless they already have a lot of language-learning experience. For that reason, NASK offers an online preparatory course - which can help you slide into the mid-level course.

If you still aren't ready for NASK, don't despair! Sign up for the Midlevel course today and you'll get the online preparatory course at no additional cost. If you take part in this course, you'll have a much higher chance of success at NASK.

Meznivela kurso (B2): “Ni lernu pli pri Esperanto... kaj ni amuziĝu!”

Intermediate Course (B2): “Let's learn more about Esperanto... and have fun!”

Rafa Nogueras

Dum ĉi tiu kurso Rafa helpos vin pligrandigi viajn sciojn pri Esperanto kaj ties kulturo per instruado de proverboj, oftaj esprimoj kaj utilaj gramatikaĵoj. Ni legos, verkos, okazigos diskutojn en etaj grupoj, kaj faros amuzajn aktivaĵojn por kune uzi la lingvon. La kurso ĉefe celas homojn kiuj jam kapablas sufiĉe bone kompreni la lingvon, sed volas pli da okazoj por uzi ĝin.

During this course Rafa will help you expand your knowledge of Esperanto and its culture by teaching proverbs, common expressions and useful grammar. We will read, write, hold discussions in small groups, and do fun activities to use the language together. The course is mainly aimed at people who are already able to understand the language well enough, but want more opportunities to use it.

Supera kurso: “Kunpromenu sur la tereno de altnivelaj vortprovizo kaj gramatiko”

Advanced Course: “Walk together for a fuller knowledge of advanced vocabulary and grammar”

Birke Dockhorn

En la kurso por la supera nivelo vi povos vastigi vian ĝeneralan kaj specialan vortprovizojn. Kaj vi povos plibonigi vian kapablon paroli pri diversaj interesaj temoj de la nivelo C1: vivolonga lernado, sano, familia vivo kaj teknika progreso. Mi esperas je vigla interŝanĝo de informoj kaj subtenos vin esprimi viajn pensojn. Pere de aktivigaj ekzercoj mi konatigos vin kun vortoj kaj vortfamilioj pri la respektiva temo, promenos kun vi sur vortkampoj kaj helpos al vi difini kaj detale priskribi aferojn. Laŭbezone mi traktos necesan gramatikon. Akcentata estos la parolkapablo, sed kompreneble la aliaj lingvaj kapabloj kiel aŭdokompreno, legado kaj skribado ne estos neglektataj. Estu bonvenaj!

In the high-level course you can expand your general and specialized vocabularies. And you can improve your capacity to talk about interesting topics suitable for the C1 level in the CEFR framework (high-level; working fluency): lifelong learning, health, family life, and technical progress. I hope that we will energetically exchange information and that I'll support your self-expression. Through exercises that activate your language skills, I'll introduce you to words and concepts that relate to the theme, accompany you on your journey throughout the terrain of this new vocabulary, and will help you define things and also describe them in appropriate detail. When it's necessary, I'll discuss grammatical topics. I'll especially focus on your capacity to speak, but naturally we'll also touch on the other necessary skills of language: listening, reading, and writing. Be welcome!

Kotizoj Fees

Kun manĝoj kaj ĉambro ĉe la universitato:
  • Dividita ĉambro: USD 650
  • Privata ĉambro: USD 900
With meals and lodging:
  • Shared room: USD 650
  • Single room: USD 900

Stipendioj Scholarships

Stipendia helpo haveblas. Sendu demandojn al la administranto.

Scholarships are available. Send questions to the NASK administrator.

Registriĝo Registration

Plenigu la jenan formularon.

Fill out this registration form.

NASK-administranto NASK Administrator

Por ĉiuj demandoj pri la kursaro, inkluzive de stipendioj, bv. kontakti la administranton ĉe nask at esperantic dot org.

For all matters concerning the institute, including scholarships, please contact the NASK administrator at nask at esperantic dot org.

© NASK — Sendu komentojn al •  Send feedback to nask.esperanto ĉe gmail punkt c o m